New
product-image

梵蒂冈教皇弗朗西斯领导复活节弥撒

Special Price 作者:邴殓

圣彼得大教堂被视为教皇弗朗西斯在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片| Permalink弗朗西斯教皇在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片| Permalink弗朗西斯教皇在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片|固定链接圣彼得大教堂被视为教皇弗朗西斯在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片| Permalink弗朗西斯教皇在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片| Permalink弗朗西斯教皇在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片| Permalink弗朗西斯教皇在圣彼得广场庆祝复活节弥撒

照片由Stefano Spaziani / UPI授权照片|永久链接